top of page

Algemene Voorwaarden Dansstudio Liselotte Gijsen

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Dansstudio  Liselotte Gijsen

Algemene voorwaarden 2019/2020 Dansstudio Liselotte Gijsen

 

1.        Administratie / bereikbaarheid
Liselotte Gijsen is voor informatie, vragen en dergelijke van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Verder kunt u buiten de bovenstaande tijd bellen en een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. U kunt ook contact opnemen via de mail.

Postadres:                                      Liselotte Gijsen

                                                        Berkenlaan 4

                                                        5941 EB Velden

Telefoon/What’s app:                    06-55186999

Email:                                              info@liselottegijsen.nl

Website:                                          www.liselottegijsen.nl

 

2.        Inschrijving

Inschrijving voor lessen en cursussen vindt plaats via de website door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen van het inschrijfformulier door een meerderjarige. Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een ouder/verzorger/voogd of wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige leerling. 

 

3.        Tussentijdse inschrijving

Indien er nog plek is bij een cursus en een leerling wil gedurende het dansseizoen instromen, dan is dit mogelijk na overleg met de betreffende docent. Inschrijving geschiedt op bovenstaande manier genoemd bij punt 2. Bij een tussentijdse inschrijving zal het maandelijkse lesgeld naar rato worden geïncasseerd/gefactureerd.

 

4.        Aanmelding, plaatsing en wederopzegging

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname/inschrijvingen. Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, ontvangt per mail een bevestiging van plaatsing. Vanaf dat moment is de verplichting aangegaan het lesgeld te betalen. U verbindt zich voor onbepaalde tijd aan Dansstudio Liselotte Gijsen tot het moment van opzegging.

 

5.        Verantwoordelijkheid

Ouders/verzorgers, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de verantwoordelijke. Ook indien leerlingen tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die het gecombineerde inschrijfformulier en incasso-machtiging heeft ondertekend de verantwoordelijke. Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er een SCHRIFTELIJKE opzegging is ontvangen.

6.        Betaling

Betaling van lesgeld wordt via maandelijkse termijnen gedaan per automatische incasso (over 10 maanden) of via betaling dmv een eigen overboeking voor het lesgeld bij betaling van het verschuldigde lesgeld in 1x (na ontvangst van de factuur).  Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Dansstudio Liselotte Gijsen om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven. Hiervoor is alleen de mogelijkheid bij de betaling via maandelijkse termijnen. 

 

Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige (een meerderjarige cursist of de ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers die de cursusovereenkomst voor minderjarigen zijn aangegaan). De verantwoordelijke verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het lesgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, gevolgde lessen.

 

7.        Maandelijkse betaling

De maandelijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden. Het verschuldigde lesgeld wordt daarbij in 10 maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juni. De maandelijkse vaste termijn voor de lessen wordt per automatische incasso geïnd. Hiertoe dient de leerling (of verantwoordelijke) een machtiging af te geven via het inschrijfformulier op de website. Uitgezonderd zijn de lessen waarvoor eenmalig een factuur wordt gemaakt (zoals bijvoorbeeld workshops).

 

8.        Voorwaarden voor de jaarbetaling ineens (alleen geldig tijdens de voorinschrijving tot en met 31 juli 2019)

Bij betaling van het lesgeld in 1x krijgt men een korting van 5% mits men zich ingeschreven heeft vóór 31 juli 2019.

 

9.        Niet-tijdige betalingen

Indien de automatische maandbetaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd, zal u zelf de betaling dienen te realiseren voor de 20e van de maand. Na de 20ekrijgt u een aanmaningsfactuur toegestuurd waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met €3,- administratiekosten. U dient dit bedrag te hebben overgemaakt voor het einde van de maand. Indien er geen betaling is verricht, kan u de toegang tot de les worden geweigerd.

 

Indien de factuur voor eigen overboeking, om welke reden dan ook , niet is gerealiseerd, ontvangt u een herinnering als de datum van betaling overschreden is. Tien dagen na de herinnering dient het verschuldigde bedrag bij ons binnen te zijn, anders ontvangt u een aanmaningsfactuur waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met €3,- administratiekosten. U dient het bedrag te hebben overgemaakt voor het einde van de maand. Indien er geen betaling is verricht, kan de toegang tot de les worden ontzegd.

 

9.        Herinneringen-Incasso

Bij het niet-voldoen aan de betalingsverplichting zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen-/buiten-gerechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de incasso. Alle door Dansstudio Liselotte Gijsen te maken kosten voor inning van achterstallige lesgeld, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling.

 

10.      Opzegtermijn 1 maand

Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK ingediend te worden bij Dansstudio Liselotte Gijsen, Berkenlaan 4, 5941 EB Velden of via info@liselottegijsen.nl. Opzegging gebeurt altijd, voor de 1e van de maand. Mondelingen opzeggingen worden NIET geaccepteerd. U betaalt daarna nog 1 hele kalendermaand contributie. Reeds betaalde jaarcontributie wordt teruggestort bij het vroegtijdig stopzetten van de lessen naar rato van het aantal gevolgde lessen.

 

11.      Overstappen van cursus

In overleg met een meerderjarige cursist of ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige cursist is het mogelijk om tijdens het seizoen over te stappen naar een andere les. Indien een ander tarief geldt voor de nieuwe les wordt het verschil aangepast per de 1evan de volgende maand waarop de overstap is ingegaan.

 

12.      Ziekte en verhindering

Als cursisten verhinderd zijn en daardoor een les missen, is dat voor eigen rekening. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Als door omstandigheden een les of cursus niet kan worden gevolgd, verzoeken wij je om dat zo spoedig mogelijk te laten weten via telefoonnummer 06-55186999 (graag inspreken) of via info@liselottegijsen.nl. Tijdig afgezegde, niet-gevolgde lessen kunnen, in overleg met de docent, mogelijk binnen een andere cursus worden ingehaald. Lessen dienen afgezegd te worden minimaal 1 uur voor de les start.

 

13.      Opschorten van betaling bij overmacht/ziekte of verblijf in het buitenland (bv stage)

Ingeval van ziekte of andere overmacht is het tijdelijk opschorten van betaling mogelijk, gedurende het lopende seizoen. Hiertoe dient de cursist/verantwoordelijke een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen binnen een week na de ontstane situatie of vooraf bij start van een cursus. Na ontvangst van de schriftelijke (ziekte)melding en beoordeling door Dansstudio Liselotte Gijsen kan de betaling per de 1evan de volgende maand worden stopgezet. Gedurende het lopende seizoen is dan de volgende regeling van kracht: bij herstel zal Liselotte eerst SCHRIFTELIJK op de hoogte worden gesteld. Hierna is het toegestaan de les opnieuw te betreden. Aan het einde van het seizoen vervallen alle rechten op vrijstelling van betaling.

 

14.       Lesuitval

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les ingehaald aan het einde van het seizoen of een ander geschikt moment. Als dit niet mogelijk is, behoudt Dansstudio Liselotte Gijsen zicht het recht voor om 2 lessen per dansseizoen uit te laten vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van het lesgeld. Indien meer lessen per seizoen uitvallen, geldt de restitutie regeling. Deze houdt in dat indien door overmacht onzerzijds een leerling meer dan 2 lessen per seizoen mist, aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van 1 maandtermijn. Hiervoor dien je een SCHRIFTELIJK verzoek in te dienen via de in artikel 1 genoemde contactgegevens. Als je les of cursus niet doorgaat omdat de docent ziek/afwezig is, krijg je daarvan een bericht per mail en/of sms/what’s app. Dansstudio Liselotte Gijsen doet er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

 

15.       Stagiaires

Dansstudio Liselotte Gijsen biedt stagiair(e)s de kans leservaring op te doen binnen de lespraktijk en binnen de organisatie van het bedrijf.

 

16.      Aansprakelijkheid

Dansstudio Liselotte Gijsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, materialen en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij locaties van Dansstudio Liselotte Gijsen. Dit geldt zowel tijdens de lessen en/of repetities, of op heen –en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven voorstellingen. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

 

17.      Schade

Schade toegebracht aan inventaris (c.q  het gebouw, de zaal, kleedruimten etc. waar de lessen plaatsvinden) wordt op de cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 

18.      Recht tot ontzegging

Dansstudio Liselotte Gijsen kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet-tijdige betaling, bij wangedrag of bij het in opspraak brengen van de goede naam van Dansstudio Liselotte Gijsen. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan tot 1 kalendermaand na ontzegging. 

 

19.      Publicaties/copyrights

Het is niet geoorloofd, zonder toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend op Dansstudio Liselotte Gijsen, ten behoeven van alle publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

 

20.      Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden

Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt, zoals promotie, website en informatie. Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je toestemming voor publicatie! Wil je dat NIET, teken voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar aan via info@liselottegijsen.nl. Vermeld in de mail cursusnaam en je gegevens.

 

21.      Tarieven

De prijzen voor cursussen, workshops, voorstellingen en evenementen staan vermeld op de website. Er dient rekening gehouden te worden met eventuele bijkomende kosten zoals vermeld onder punt 21.

 

22.      Bijkomende kosten theaterbezoek/kledingrichtlijn

Bij podiumkunsten is optreden een onderdeel van het lesprogramma. Het seizoen wordt (vaak) afgesloten met een presentatie/voorstelling in onze eigen studio, in het theater of het BMV. Houd daarom rekening met kosten voor een theaterbezoek. De prijzen liggen tussen de €4,- en €17,50 per persoon. Daarbij komen nog eventuele onkosten voor een (deel van een) kostuum.

 

Voor de danslessen geldt een kledingrichtlijn. De aanschaf van danskleding en –schoenen brengt ook kosten met zich mee. Lees hier meer over onder het kopje kledingvoorschriften op onze website www.liselottegijsen.nl.

23.      Kortingsregelingen

Indien je recht hebt op korting op het lesgeld dan kan er slechts van 1 kortingsregeling gebruikt worden gemaakt, een combinatie van kortingsvormen is niet mogelijk. 

 

  • 5% voorinschrijvingskorting bij betaling van de factuur  in 1x voor een heel dansseizoen (tot 31 juli 2019)

  • 10% gezinskorting bij deelname van meerdere gezinsleden. Let op: de gezinskorting

geldt op basis van dezelfde lesgeldplichtige. In het geval van meerdere rekeningen of gescheiden ouders dien je, om van deze korting gebruik te kunnen maken, dezelfde lesgeldplichtige op te geven voor elk gezinslid. De korting wordt toegepast op het laagste lestarief.

 

Korting geldt NIET voor:

  • workshops en eenmalige evenementen

  • toegangskaarten voor voorstellingen

 

24.       Ondersteuning financiën

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneel –of musicalclub of lessen kunnen volgen bij een dansschool, of andere instellingen voor actieve kunstbeoefening. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds. Als u hiervan gebruikt wilt maken dient u via een intermediair een aanvraag te doen om de lessen te kunnen komen volgen. Intermediairs zijn te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg en in gezondheidscentra. U dient evengoed de leerling online in te schrijven voor de cursus bij Dansstudio Liselotte Gijsen, graag in het opmerkingenveld erbij vermelden dat u een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds heeft gedaan. Binnen 1 maand dat de leerling is gestart met het volgen van de danslessen moet de aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds binnen zijn, is die niet binnen dan wordt de toegang tot de danslessen ontzegt en dient u de maand lesgeld zelf te betalen.

Meer informatie vind u op: https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/venlo/#info

 

25.       Auteursrecht

Indien door Dansstudio Liselotte Gijsen cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventueel studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan lesmateriaal van de docenten of choreografen te gebruiken voor optredens elders, zonder toestemming van de docent.

26.      Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij je dat Dansstudio Liselotte Gijsen je gegevens op neemt in een gegevensbestand. Wij gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens gebruiken we je mailadres om je te informeren over activiteiten van Dansstudio Liselotte Gijsen. We verkopen geen gegevens aan derden.7

 

27       Wijziging persoonlijke gegevens

Veranderingen in je persoonlijke gegeven graag tijdig doorgeven via de in artikel 1 genoemde contactgegevens.

 

28       Suggesties, opmerkingen en klachten

Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om inhoud van de lessen, bespreek dit dan met de docent. Heb je opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kun je terecht bij Dansstudio Liselotte Gijsen. In bepaalde situaties vragen wij je de klacht schriftelijk te zenden zodat we je beter van dienst kunnen zijn. Je ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van je brief waarin vermeld staat op welke termijn je een antwoord kunt verwachten.

 

29.      Tot slot

Met toezending van het (digitale) inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en Dansstudio Liselotte Gijsen is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Dansstudio Liselotte Gijsen.

 

Dansstudio Liselotte Gijsen | Berkenlaan 4 | 5941 EB Velden | 06 – 55 186 999| info@liselottegijsen.nl |www.liselottegijsen.nl |KVK 53 69 23 65| NL 06 ABNA 0575 9118 59   

bottom of page